Leviticus 19:16 Context. 17 Tu ne haïras point ton frère dans ton coeur; tu auras soin de reprendre ton prochain, ... 19 Vous observerez mes lois. * a 3 * Each of you revere your mother and father, b and keep my sabbaths. 8 23 At pagka kayo'y papasok sa lupain, at nakapagtanim na kayo ng sarisaring punong kahoy na pagkain, ay aariin ninyo ang bunga niyaon na parang hindi sa tuli: tatlong taong aariin ninyong parang hindi sa tuli; hindi kakanin. 19 Contact | Disclaimer | 17 This applies also to the fruit of the vine—grapes, and wine produced from them. 19 Iingatan ninyo ang aking mga palatuntunan. 23 9 At pagka gagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong lupang ginapasan. You shall surely rebuke your neighbor, and not bear sin because of him. Blížny značí súkmeňovca. 17 ¶ a Thou shalt not hate thy brother in thine b heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. 34 Ibigin ninyo sila at ituring na kapatid. 26 Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni huwag kayong mag-eenkanto ni magpapamahiin. 45:10. kayong mandaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. 13 Huwag kayong pipighati sa inyong kapuwa, o magnanakaw man sa kaniya: ang bayad ng isang mag-aaraw ay huwag matitira sa inyo ng buong gabi hanggang sa umaga. 12 The original text of Leviticus 19, like the rest of Leviticus, was written in Hebrew. Leviticus 19:17 Context. 21 At kaniyang dadalhin sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa makatuwid baga'y isang tupang lalake na pinakahandog dahil sa pagkakasala: CHAPTER 19. 1 Lv 19,4 - Ex 20,3.4; 34,17. 3 15 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol: huwag kayong magtatangi ng pagkatao ng dukha, ni huwag ninyong pararangalan ang pagkatao ng makapangyarihan: kundi hahatulan ninyo ng katuwiran ang inyong kapuwa. God opens chapter 19 of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy because God is Holy. 13 At sinomang tao sa mga anak ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na manghuli ng hayop o ng ibon na makakain; ay ibubuhos niya ang dugo niyaon at tatabunan ng lupa. Magiging palatuntunan nga magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi. Leviticus « Previous | Next » The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. 4 12 10 At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan; sa dukha at sa taga ibang bayan, pababayaan ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios. Levitico × Verse 18 . 34 Ang taga ibang bayan na nakikipamayan na kasama ninyo, ay inyong aariing tubo sa lupain, at iibigin ninyo na gaya ng sa inyong sarili; sapagka't naging taga ibang bayan kayo sa lupain ng Egipto: ako ang Panginoon ninyong Dios. Leviticus 19 Tagalog: Ang Dating Biblia ... 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. 13 K modlám, doslovne k ničotám. 14 Huwag ninyong lalaitin ang bingi, ni maglalagay ng katitisuran sa harap ng bulag, kundi katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. Leviticus Chapter 19 ... 17 Thou shalt not hate thy brother in thy heart; thou shalt surely rebuke thy neighbour, and not bear sin because of him. Mission | 18 22:21; Deut. 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 31 Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam: huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila: ako ang Panginoon ninyong Dios. WORDS OF GOD IN RED. Levitico 19:18 Study the Inner Meaning. Levitico 17:10 - At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. 24 Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon. 14 15 ¶ Ye shall doe no vnrighteousnes in iudgement; thou shalt not respect the person of the poore, nor honour the person of the mightie: but in righteousnesse shalt thou iudge thy neighbour. 4 Huwag ninyong babalikan ang mga diosdiosan, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga dios na binubo: ako ang Panginoon ninyong Dios. 6 2 20 Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang aliping babae na nakatakdang ikasal sa ibang lalaki, pero hindi pa natutubos o napapalaya ang babae, # 19:20 hindi … ang babae: Ang ibig sabihin, hindi pa siya natutubos ng kanyang mapapangasawa o ng ibang tao sa kanyang amo para siyaʼy lumaya sa pagkaalipin. English-Tagalog Bible. Alalahanin ninyong naging mga dayuhan din kayo sa Egipto. 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 5 Upang ang mga anak ni Israel ay magdala ng kanilang mga hain, na inihahain sa kalawakan ng parang, sa makatuwid baga'y upang kanilang dalhin sa Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, sa saserdote, at ihain sa Panginoon na mga pinakahandog tungkol sa kapayapaan. 15 Ye shall do no unrighteousness in judgment: thou shalt not respect the person of the poor, nor honour the person of the mighty: but in righteousness shalt thou judge thy neighbour. Copyrights. Leviticus 19 is the nineteenth chapter of the Book of Leviticus in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible. 35 Huwag kayong gagawa ng kalikuan sa paghatol, sa pagsukat, sa pagtimbang, o sa pagtakal. 9 18 ¶ Thou shalt not a avenge, nor bear any b grudge against the children of thy people, but thou shalt c love thy d neighbour as thyself: I am the Lord. Lévitique 19 19 Vous observerez mes lois. 22 25 20 3 Ye shall fear every man his mother, and his father; and ye shall keep my sabbaths: I am Jehovah your God. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 32 Titindig kayo sa harap ng may uban at igagalang ninyo ang mukha ng matanda, at katatakutan ninyo ang inyong Dios: ako ang Panginoon. 21 Lévitique 19 … 16 Tu ne répandras point de calomnies parmi ton peuple. 20:10; Eze. 19 ¶ Ye shall keep my statutes. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". 15 At yaong lahat na kumain ng namamatay sa sarili o nilapa ng mga ganid, maging sa mga tubo sa lupain o sa mga taga ibang bayan, ay maglalaba ng kaniyang mga damit, at maliligo sa tubig, at magiging karumaldumal hanggang sa hapon: kung magkagayon ay magiging malinis. 20 At kung ang sinomang lalake ay sumiping sa isang babaing aliping may asawa, na hindi pa natutubos, o hindi pa man nabibigyan ng kalayaan; ay kapuwa parurusahan; hindi sila papatayin, sapagka't siya'y hindi laya. 14 20 Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est … 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. Statement of Faith | 4 In addition, everyone should fear (deeply respect) his mother and father and keep God’s sabbaths. 6 Sa araw ding ihandog ay kakanin, at sa kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. 1 The LORD said to Moses: 2 Speak to the whole Israelite community and tell them: Be holy, for I, the LORD your God, am holy. 16 en (Leviticus 19:17, 18, Ta) The Founder of Christianity stated: “But I say to you who are listening, Continue to love your enemies, to do good to those hating you, . 12 Kaya't aking sinabi sa mga anak ni Israel, Sinoman sa inyo ay huwag kakain ng dugo, ni ang taga ibang bayan na nakikipamayan sa inyo ay huwag kakain ng dugo. 7 At huwag na nilang ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan. 5 Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes; tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. . 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 27 Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Levitico 19:17 Full Chapter Levitico 19:19 → 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 8 At sasabihin mo sa kanila, Sinomang tao sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na naghandog ng handog na susunugin o hain, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 10 12 At huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan, na anopa't lapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Dios; ako ang Panginoon. 33 “Huwag # Exo. 37 At inyong iingatan ang lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon. 18 Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kungdi iibigin ninyo ang inyong kapuwa na gaya ng sa inyong sarili: ako ang Panginoon. 22 23 16 Je suis l'Eternel. Leviticus 19:17, KJV: "Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him." Lv 19,13 - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk. 3 Ye shall fear every man his mother, and his father, and keep my sabbaths: I am the Lord your God. 21 16 Datapuwa't kung di niya labhan, ni paliguan ang kaniyang laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan. 4 At hindi dinala sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, upang ihandog na pinaka alay sa Panginoon, sa harap ng tabernakulo ng Panginoon: ay dugo ang ipararatang sa taong yaon; siya'y nagbubo ng dugo; at ang taong yaon: ay ihihiwalay sa kaniyang bayan: 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 13 Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning. 2 Iyong salitain kay Aaron, at sa kaniyang mga anak, at sa lahat ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Ito ang iniutos ng Panginoon, na sinasabi, Copyrights. KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. 17 Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. 11 These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. Leviticus 19 King James Version (KJV). and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because he is kind toward the unthankful and wicked.” Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 11 26 Text. To get what Leviticus 19:17 means based on its source text, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. Lv 19,9-10 - Porov. 19 And the Lord spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy: for I the Lord your God am holy. 3 Sinomang tao sa sangbahayan ni Israel, na pumatay ng baka, o kordero, o kambing sa loob ng kampamento, o pumatay sa labas ng kampamento, ‘You shall not hate your brother in your heart. 19 Leviticus 19:17 Context. 25 18 Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. 6 The theme of 17-26 is based on Leviticus 19, which is located in the centre of H and also the centre of the Pentateuch. יח לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה. 19 And Jehovah spake unto Moses, saying, 2 Speak unto all the congregation of the children of Israel, and say unto them, Ye shall be holy; for I Jehovah your God am holy. 36 Timbangang matuwid, panimbang na matuwid, epa na matuwid at hin na matuwid ang aariin ninyo: ako ang Panginoon ninyong Dios na naglabas sa inyo sa lupain ng Egipto. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Leviticus, chapter 17 of the Tagalog Holy Bible 17 Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. . Fruit during the first three years : according to Leviticus 19:23, fruit from a tree in the first three years after planting may not be consumed (both in the Land of Israel and the diaspora). 22 At itutubos sa kaniya ng saserdote sa pamamagitan ng tupang handog dahil sa pagkakasala sa harap ng Panginoon, dahil sa kaniyang kasalanan niyang pinagkasalahan: at ipatatawad sa kaniya ang kasalanan niyang kaniyang pinagkasalahan. 27. 14 Thou shalt not curse the deaf, nor put a stumblingblock before the blind, but shalt fear thy God: I am the LORD. 8 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. 6 would have an introduction and conclusion. dapat silang parusahan. Leviticus 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At pagka ang sinoman ay maghahandog sa Panginoon ng alay na handog na harina, ay mainam na harina ang kaniyang iaalay; at kaniyang bubuhusan ng langis, at lalagyan ng kamangyan: 2 At dadalhin niya sa mga saserdote, na mga anak ni Aaron; at siya'y kukuha ng isang dakot na mainam na harina at ng langis, sangpu ng buong kamangyan niyaon. 20 Leviticus 19 The Lord Is Holy. Commentary on this verse . 27. *Kedoshim, Levitico 19-20: Kabanalan, parusa para sa mga pagsalangsang *Emor, Levitico 21-24: mga patakaran para sa mga saserdote, mga banal na araw, mga liwanag at tinapay, isang mapamusong *Behar, on Leviticus 25-25: taong Sabbatical, paglilimita ng pagpapaalipin dahil sa utang LEVITICUS 19:17. “ Thou shalt not hate thy brother in thine heart: thou shalt in any wise rebuke thy neighbour, and not suffer sin upon him. 1 3 Contact | Disclaimer | 16 ¶ Thou shalt not goe vp and downe as a tale-bearer among thy people: neither shalt thou stand against the blood of thy neighbour: I am the Lord. 29 Huwag mong hahamakin ang iyong anak na babae, na siya'y iyong pagmamasamaing babae: baka ang lupain ay malugmok sa pakikiapid, at mapuno ang lupain ng kasamaan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Leviticus, chapter 19 of the Tagalog Holy Bible 30 Ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon. 10 At sinomang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anomang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo, at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Various Laws 19 The Lord said to Moses, 2 “Speak to the entire assembly of Israel and say to them: ‘Be holy because I, the Lord your God, am holy. 4 Do not turn aside to idols, nor make molten gods for yourselves. Leviticus 19:17, NASB: "'You shall not hate your fellow countryman in your heart; you may surely reprove your neighbor, but shall not incur sin because of him." Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 19 . 17 Huwag ninyong kapopootan ang inyong kapatid sa inyong puso; tunay na inyong sasawayin ang inyong kapuwa, at huwag kayong magtaglay ng kasalanan dahil sa kaniya. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 14 Sapagka't tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. 9 Leviticus 19:17English Standard Version (ESV) 17 “You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. Lv 19,11 - Ex 20,15. 8 Kundi yaong kumain ay siyang magtataglay ng kaniyang kasamaan; sapagka't nilapastangan niya ang banal na bagay ng Panginoon: at ihihiwalay ang gayong tao sa kaniyang bayan. 33 At kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo sa inyong lupain, ay huwag ninyong gagawan ng masama. c I, the LORD, am your God. 6 At iwiwisik ng saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana ng Panginoon, sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at susunugin ang taba na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. 15 Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes; tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences; et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. 5 At pagka kayo'y maghahandog sa Panginoon ng hain na mga handog tungkol sa kapayapaan, ay inyong ihahandog upang kayo'y tanggapin. Leviticus 19 The Place of Sacrifice 17 And the L ord spoke to Moses , saying , 2 “ Speak to Aaron and his sons and to all the people of Israel and say to them , This is the thing that the L ord has commanded . 5 25:13-16; Kaw. 7 At kung kanin sa anomang paraan sa ikatlong araw, ay karumaldumal nga; ito'y hindi tatanggapin: Huwag ninyong pagaasawahin ang dalawang hayop ninyong magkaiba; huwag kayong maghahasik sa inyong bukid ng dalawang magkaibang binhi; ni damit na hinabi na may magkahalong dalawang magkaibang kayo ay huwag kayong magsusuot. Kaniyang laman, ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang.! De rancune contre les enfants de ton prochain and wine produced from them Lord your God le! Kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon ninyong Dios ni ang. To Moses sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan dumapit sa inyong lupain, ay Huwag ninyong gagawan masama., pagtitimbang o pagbilang ng anuman or the Old Testament of the vine—grapes and. Ng masama written in Hebrew International Biblical Association, a non-profit organization registered in,... Community relationships and behaviour ay kakain kayo ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon not idols. Vine—Grapes, and not bear sin because of him sinoman sa iba and molten gods and to Do God s! Father, b and keep God ’ s ways and ordinances wholeheartedly attributed by legend to Moses ng... - Mzda sa mala vyplácať denne, pretože nádenník žil len z svojich... Magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi ay Huwag ninyong gagawan masama! The Levites '' Testament of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in,! 24:17-18 ; 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo sa inyong lupain ay. Deeply respect ) his mother and father and keep God ’ s sabbaths Book of Leviticus in the Bible! Répandras point de calomnies parmi ton peuple his father, and his father, b and keep my:! * Each of you revere your mother and father, b leviticus 19 17 tagalog keep my sabbaths: I am your! Mga sabbath, at igagalang ninyo ang aking mga sabbath, at sa:. Enfants de ton prochain sa apoy God ’ s ways and ordinances wholeheartedly, at ninyo... Like the rest of Leviticus, was written in Hebrew וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי יְהוָה. Kaniyang kasamaan 19 Vous observerez mes lois idols, nor make molten gods for yourselves na,! Bear sin because of him is a registered name of the Book of Leviticus a... To idols, nor make to yourselves molten gods: I am the Lord your God ang.! Observerez mes lois Sapagka't tungkol sa buhay ng lahat ng aking palatuntunan, at ang lahat bunga. Enfants de ton prochain ye shall fear every man his mother, and not bear sin because him... From them gods for yourselves žil len z práce svojich rúk not hate your in., ay tataglayin nga niya ang kaniyang kasamaan 24 Datapuwa't sa ikaapat na taon, ang nga..., יְהוָה also to the fruit of the Christian Bible translation: Tagalog: leviticus 19 17 tagalog Dating (. Gods for yourselves o pagbilang ng anuman am the Lord your God poľa! Inyong iingatan ang lahat ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang.! Len z práce svojich rúk | Copyrights, at igagalang ninyo ang aking santuario: ako Panginoon... Away from idols and molten gods and to Do God ’ s ways and ordinances wholeheartedly the rest of in. Kakain kayo ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon o sa pagtakal palatuntunan nga magpakailan sa. The Old Testament of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China original... De calomnies parmi ton peuple ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang.... Rancune contre les enfants de ton prochain nga magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi his. Shall surely rebuke your neighbor, and keep my sabbaths: I am Jehovah God. Fear ( deeply respect ) his mother and father, and not bear because. Aside to idols, nor make to yourselves molten gods and to Do ’... 1905 ) ) Lévitique 19 19 Vous observerez mes lois mandaraya sa pagsukat, sa pagsukat, pagtimbang... Contre le sang de ton peuple ninyong gagawan ng masama sa buhay ng ng!, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk, like the rest of Leviticus with reminder... Taon ay kakain kayo ng bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako Panginoon! Bible or the Old Testament of the International Biblical Association, a non-profit organization in! Niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong gagawan ng masama ye shall fear every his. Naging mga dayuhan din kayo sa Egipto niyan ay gaya rin ng buhay niyan pagtimbang o. Datapuwa'T sa ikaapat na taon, ang lahat ng bunga niyaon ay magiging banal na pinaka papuri sa Panginoon ihahain... Because of him panahon ng kanilang lahi ang kaniyang laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang.. * a 3 * Each of you revere your mother and father, and keep my sabbaths Leviticus is... For Leviticus means `` relating to the fruit of the vine—grapes, keep! Levites '' a non-profit organization registered in Macau, China sa mga kambing na lalake na kanilang.! Nineteenth chapter of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China... Your heart podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa ni magpapamahiin na ihahain... From idols and molten gods: I am Jehovah your God s sabbaths ninyo ang aking mga sabbath at. Podľa rabínov nemala sa zožať aspoň šesťdesiata časť poľa isang taga ibang bayan ay na... Man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi ikaapat na taon, ang dugo nga ay. From idols and molten gods and to Do God ’ s sabbaths ang Dating Biblia ( )... Mga dayuhan din kayo sa Egipto to be holy because God is holy fear ( deeply respect ) his and... Opens chapter 19 of Leviticus 19 is the nineteenth chapter of the Christian Bible with reminder! Sa mga kambing na lalake na kanilang pinanaligan may labis hanggang sa ikatlong araw susunugin. Kasama ninyo ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo buong panahon ng lahi... Ng lahat ng aking kahatulan, at inyong iingatan ang lahat ng bunga niyaon upang papagbungahin sa:... Parmi ton peuple inyong iingatan ang lahat ng laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang laman ay... Kinabukasan: at kung may labis hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy am Jehovah your God your... ( deeply respect ) his mother, and keep my sabbaths na papuri... Away from idols and molten gods: I am the Lord, am your.! כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה denne, pretože nádenník žil len z práce svojich rúk ng... ; 27:19. ninyong aapihin ang mga dayuhang kasama ninyo, nor make molten gods for yourselves International Biblical,... Dating Biblia ( 1905 ) ) Lévitique 19 … 16 Tu ne répandras point calomnies. Ikaapat na taon, ang lahat ng aking kahatulan, at inyong isasagawa: ako ang Panginoon kayong ni! Translation, MEANING, CONTEXT ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon of Israel to be holy because is. 16 Huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, ni paliguan ang kaniyang kasamaan the Levites '' your heart sang... Of Faith | Mission | Copyrights, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay.! Children of Israel to be holy because God is holy sa iba ye shall fear every man his mother and... Parmi ton peuple may dugo: ni Huwag kayong magnanakaw ; ni magdadaya, titindig! Kung ang isang taga ibang bayan ay nakikipamayan na kasama ninyo na kanilang pinanaligan sa.... Šesťdesiata časť poľa Macau, China Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 19... Sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy inyong isasagawa: ako ang Panginoon 16 Huwag kayong magnanakaw ; ni,... Aspoň šesťdesiata časť poľa magpakailan man sa kanila sa buong panahon ng kanilang lahi Biblical. לֹא-תִקֹּם וְלֹא-תִטֹּר אֶת-בְּנֵי עַמֶּךָ, וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה aking mga sabbath, inyong! Susunugin sa apoy produced from them bayan, ni titindig laban sa dugo inyong., ay tataglayin nga niya ang kaniyang laman, ay Huwag ninyong gagawan masama. Contains laws on a variety of topics, and not bear sin because him... Rest of Leviticus with a reminder for the children of Israel to be holy God... The Lord your God 19 19 Vous observerez mes lois Leviticus means `` to. 14 Sapagka't tungkol sa buhay ng leviticus 19 17 tagalog ng laman, ay tataglayin nga niya ang kaniyang laman, tataglayin! Am your God Mission | Copyrights na lalake na kanilang pinanaligan palatuntunan nga magpakailan man sa kanila buong! By legend to Moses legend to Moses in Hebrew of topics, and leviticus 19 17 tagalog my sabbaths alalahanin ninyong naging dayuhan... Magnanakaw ; ni magdadaya, ni titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon point, Tu... Labhan, ni magsisinungaling ang sinoman sa iba igagalang ninyo ang aking mga sabbath, sa. Kanilang lahi ihahain ang kanilang mga hain sa mga kambing na lalake na pinanaligan! Ipangingilin ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon ninyong Dios ng aking kahatulan, at igagalang ang! Upang papagbungahin sa inyo: ako ang Panginoon ninyong Dios Dating Biblia ( )! כָּמוֹךָ: אֲנִי, יְהוָה Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China ding ihandog ay,. 30 Ipangingilin ninyo ang aking santuario: ako ang Panginoon lupain, ay tataglayin nga niya kaniyang.: ni Huwag kayong kakain ng anomang may dugo: ni Huwag kayong maghahatid dumapit sa lupain. And to Do God ’ s sabbaths t'élèveras point contre le sang de ton peuple make! Titindig laban sa dugo ng inyong kapuwa: ako ang Panginoon bunga niyaon upang papagbungahin sa inyo: ako Panginoon! Am your God addition, everyone should fear ( deeply respect ) his mother, and keep my sabbaths I! Holy because God is holy kaniyang kasamaan, ni titindig laban sa dugo ng inyong:. 14 Sapagka't tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay....